Watykan odrzuca autentyczność objawień amsterdamskich, ale zezwala na kult Pani Wszystkich Narodów

30 grudnia br. przed południem na stronie internetowej diecezji haarlemsko-amsterdamskiej zostało opublikowane Wyjaśnienie biskupa ordynariusza Jana Hendriksa, uzgodnione z Kongregacją Nauczania Wiary, oraz dodatkowe objaśnienie biskupa Hendriksa. Oba dokumenty ukazały się też na prowadzonej przez biskupa Hendriksa stronie arsacal.nl. Publikujemy przekład całości tych materiałów i mamy nadzieję, że rozwieją one, na ile to możliwe, niepokój polskich czcicieli Matki Bożej Pani Wszystkich Narodów oraz wyjaśnią nieprecyzyjne doniesienia, publikowane w ostatnich miesiącach przez część dziennikarzy i mediów.


Biskup Jan Hendriks – Objaśnienie i słowo pasterskie do Wyjaśnienia dotyczącego Pani Wszystkich Narodów

30 grudnia 2020 r. na stronie internetowej diecezji Haarlem-Amsterdam opublikowano Wyjaśnienie dotyczące nabożeństwa do Pani Wszystkich Narodów. Poniżej znajdą Państwo objaśnienie mojego autorstwa oraz słowo duszpasterskie do tego Wyjaśnienia.

Tekst Wyjaśnienia został opracowany w drodze konsultacji, ostatecznej redakcji dokonała Kongregacja Nauki Wiary, a 26 grudnia 2020 r. przekazał go nuncjusz apostolski abp Aldo Cavalli. Poniższe Objaśnienie i słowo pasterskie są niemal w całości mojego autorstwa; dziś rano (30 grudnia) prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ zaaprobował ten tekst.

Chodzi zatem nie o moją własną ocenę autentyczności objawień i orędzi, lecz o zaakceptowanie orzeczenia Kongregacji Nauki Wiary. W 1983 r. nuncjusz apostolski abp B. Wüstenberg napisał do ówczesnego biskupa Haarlemu: „Jego Eminencja kardynał Ratzinger prosi mnie teraz o radę Waszej Ekscelencji w sprawie następującej propozycji: Czy nie byłoby możliwe dokonanie jasnego rozróżnienia między kwestią objawień z jednej strony oraz nabożeństwa do Maryi jako «Pani wszystkich narodów» z drugiej? W takim wypadku można by rozważyć kościelne uznanie tego tytułu”. Ostatecznie doprowadziło to później do dalszych kroków podjętych przez biskupa Bomersa i biskupa Punta. Powstałe ostatnio niejasności oraz liczne doniesienia w rozmaitych mediach skłoniły mnie do skontaktowania się z Kongregacją Nauki Wiary z prośbą o wyjaśnienie. [Ten wstęp publikujemy za stroną arsacal.nl]

Objaśnienie i słowo pasterskie do Wyjaśnienia dotyczącego Pani Wszystkich Narodów

Kaplica Pani Wszystkich Narodów
Nabożeństwo do Maryi jako Pani i Matki Wszystkich Narodów jest dobre i cenne, ale musi pozostać oddzielone od orędzi i objawień. Nie są one zatwierdzone przez Kongregację Nauki Wiary. Taka jest istota wyjaśnienia, które powstało w porozumieniu z Kongregacją po tym, jak ostatnio w Holandii i za granicą pojawiły się rozmaite doniesienia na temat tego nabożeństwa.

Niniejsze Wyjaśnienie jest wynikiem rozmów przeprowadzonych przeze mnie z Kongregacją Nauki Wiary w odpowiedzi na doniesienia i zapytania, które niedawno ukazały się w prasie.

Korzystanie z obrazu i modlitwy – zawsze w formie zatwierdzonej przez Kongregację Nauki Wiary w 2006 roku – jest dozwolone. Dni modlitwy ku czci Maryi jako Pani Wszystkich Narodów również mogą się odbywać, ale bez odwoływania się do objawień i orędzi, które nie zostały zatwierdzone.

Należy unikać wszystkiego, co można by rozumieć jako (dorozumiane) uznanie orędzi i objawień, ponieważ Kongregacja wypowiedziała się na ich temat negatywnie, co potwierdził papież Paweł VI. Dla wielu ten stan rzeczy będzie nowością. W 2002 roku, kiedy biskup Punt zajął stanowisko w sprawie autentyczności objawień, znane było tylko Wyjaśnienie z 1974 roku. W latach osiemdziesiątych XX wieku mój poprzednik uważał, że można zezwolić na to nabożeństwo; biskup Bomers ostatecznie zdecydował się to uczynić w 1996 roku.

Dla każdego, kto czuje się związany z nabożeństwem do Pani Wszystkich Narodów, dobrą wiadomością płynącą z Wyjaśnienia zatwierdzonego przez Kongregację jest to, że nabożeństwo do Maryi pod tym tytułem jest zatwierdzone i wyraża się na jego temat słowa uznania.

Jednak wielu dla wiernych szczególnie bolesne będzie negatywne orzeczenie Kongregacji Nauki Wiary i Papieża Pawła VI w sprawie objawień. Chcę im powiedzieć, że rozumiem ich rozczarowanie. Objawienia i orędzia zainspirowały wielu ludzi. Mam nadzieję, że będzie dla nich pociechą, iż oddawanie czci Maryi pod tytułem „Pani Wszystkich Narodów” będzie kontynuowane, także w kaplicy w Amsterdamie i podczas dni modlitwy, w których sam kilkakrotnie w przeszłości uczestniczyłem.

Taki jest werdykt Kościoła, któremu musimy być posłuszni, ufając, że Pan prowadzi swój Kościół i go nie opuszcza; ale z pewnością nie powinno to w żaden sposób osłabiać naszej żarliwej miłości do Maryi, Pani i Matki Wszystkich Narodów.

Ufam z całego serca, że czy to w dobrym, czy w złym czasie umocnimy się wszyscy w miłości do naszej Niebieskiej Matki, której Pan powierzył nas na krzyżu: „Niewiasto, oto syn Twój” (J 19,26), oto Twoje dzieci; pod Twoją obronę uciekamy się...

Haarlem, 30 grudnia 2020 r.

+ Johannes Hendriks
Biskup haarlemsko-amsterdamski

Wyjaśnienie biskupa haarlemsko-amsterdamskiego dotyczące Pani Wszystkich Narodów

Po konsultacji z Kongregacją Nauki Wiary i zgodnie z nią oświadczam, co następuje:

Przez nabożeństwo do Maryi, Matki Wszystkich Narodów, wielu wiernych wyraża swoje pragnienie i zaangażowanie na rzecz powszechnego braterstwa ludzkości z pomocą i wsparciem wstawiennictwa Maryi. „Maryja jest naszą Matką, jest Matką naszych narodów, jest Matką nas wszystkich” (Franciszek, homilia z 12 grudnia 2019 r.), i zaprasza nas Ona do współdziałania z planem Boga oraz Jego pragnieniem, abyśmy wszyscy byli, i stawali się coraz bardziej, braćmi i siostrami (por. Benedykt XVI, encyklika Caritas in veritate, nr 42).

Papież Franciszek pisze w swojej encyklice Fratelli tutti: „Dla wielu chrześcijan ta droga braterstwa ma także Matkę, której imię brzmi Maryja. To powszechne macierzyństwo otrzymała pod krzyżem (por. J 19,26), a Jej uwaga skierowana jest nie tylko na Jezusa, ale także na «resztę jej potomstwa» (Ap 12,17). Mocą Zmartwychwstałego pragnie zrodzić nowy świat, w którym wszyscy bylibyśmy braćmi, w którym byłoby miejsce dla każdego odrzuconego z naszych społeczeństw, w którym jaśniałyby sprawiedliwość i pokój” (nr 278).

W tym sensie używanie tytułu Pani Wszystkich Narodów dla Maryi jest jako takie możliwe do przyjęcia z teologicznego punktu widzenia. Modlitwa z Maryją i za wstawiennictwem Maryi, Matki naszych narodów, służy powstawaniu bardziej zjednoczonego świata, w którym wszyscy uznają siebie nawzajem za braci i siostry stworzonych na obraz Boga, naszego wspólnego Ojca.

Niemniej jednak zatwierdzenie tego tytułu nie może być pojmowane – nawet w sposób dorozumiany – jako zatwierdzenie nadprzyrodzonego charakteru pewnych zjawisk, z których wydaje się on czerpać źródło. W tym sensie Kongregacja Nauki Wiary potwierdza słuszność negatywnego orzeczenia w sprawie nadprzyrodzonego charakteru rzekomych „zjawień i objawień” dla p. Idy Peerdeman, zatwierdzonego przez św. Pawła VI 5 kwietnia 1974 i opublikowanego 25 maja 1974 r. W konsekwencji tego werdyktu zachęca się wszystkich do zaprzestania propagowania rzekomych zjawień i objawień Pani Wszystkich Narodów. Dlatego też posługiwanie się obrazami i modlitwą w żaden sposób nie może być uważane za zatwierdzenie – nawet w sposób dorozumiany – nadprzyrodzonego charakteru omawianych wydarzeń.

Odnośnie do samego tytułu „Pani”, „Madonna” lub „Matka Wszystkich Narodów” Kongregacja zasadniczo nie sprzeciwia się jego używaniu pod warunkiem, że pozostaje ono wyraźnie oddzielone od zatwierdzenia rzekomych objawień. Jeśli wzywa się Dziewicę Maryję pod tym tytułem, pasterze i wierni powinni zadbać, aby wszelkie formy tego nabożeństwa unikały jakiegokolwiek odwoływania się, nawet dorozumianego, do rzekomych zjawień lub objawień.

Haarlem, 30 grudnia 2020 r.

+ Johannes Hendriks
Biskup haarlemsko-amsterdamski

Źródła: bisdomhaarlem-amsterdam.nl, arsacal.nl

Dalsze informacje naświetlające tę sprawę znajdują się w naszych wcześniejszych tekstach: „Zdaniem protestanckiego watykanisty wkrótce nastąpi ogłoszenie nieautentyczności Objawień Amsterdamskich” i „Z Holandii chcę moje słowa przekazać światu”, „Miejsce, gdzie rodzi się na nowo holenderski Kościół”. Te i inne teksty można znaleźć pod tagiem „kult maryjny”.

Komentarze